PARKREGLEMENT LANDGOED DE WILDHORST
(Versie mei 2018)

 

Dit algemeen reglement, althans de laatste versie ervan welke is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 31 mei 2018 en op een deugdelijke wijze ter kennis is gebracht aan de gebruikers van Landgoed De Wildhorst, geldt voor eenieder die verblijft op De Wildhorst, waaronder eveneens erfpachters van gronden op De Wildhorst.

 1. Uitgangspunten

1.1 Handhaving van de geldende regels waarbij een verblijf op Landgoed de Wildhorst wordt gekenmerkt door respect voor de mederecreanten en eerbied voor de natuur en het milieu.

 

1.2 Waar in dit parkreglement wordt gerefereerd aan “het dagelijks bestuur” en / of de “coöperatie” en/ of "receptie" en/of de faciliteitverschaffer wordt gedoeld op Beheerscoöperatie De Wildhorst U.A. gevestigd te Heeswijk-Dinther.

 

1.3 Waar in dit parkreglement wordt gerefereerd aan "recreant" en/of "verblijfsrecreant(en)" en/of "bewoner/gebruiker" en/of "chaleteigenaar" en/of  "pachter"  wordt bedoeld op de gebruiker van het park. De pachter en/of chaleteigenaar is te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk.

 

1.4 Elk verblijf op het park wordt beheerst door het bepaalde in dit reglement dat voor allen ter inzage ligt op de receptie.

 

1.5 Het vigerende privacy beleid van Beheerscoöperatie de wildhorst U.A., dat op de website www.landgoeddewildhorst.nl en op de receptie te raadplegen is, is van toepassing op alle persoonsgegevens die door de Beheerscoöperatie worden verwerkt.

 

1.6. Videocamerabewaking. In verband met het beschermen en bewaken van personen en eigendommen maakt de coöperatie gebruik van videocamerabewaking.

 1. Algemene toelatingseisen

Elke bewoner/gebruiker van het park dient te zijn geregistreerd in het administratiesysteem van het Park en in het bezit te zijn van een persoonsgebonden toegangspas met pasfoto en dient deze te allen tijde desgevraagd te kunnen tonen aan de parkleiding of personen, die door de parkleiding daartoe zijn aangesteld. Overtreding van deze regel kan in voorkomende gevallen worden beboet

 

2.1 Elke potentiële eigenaar /bewoner /gebruiker van het park, dient zich voortijdig te melden bij de receptie en zich door middel van een daartoe geëigend legitimatiebewijs te legitimeren, welk identificatiebewijs middels een kopie t.b.v. administratievoering door de coöperatie wordt bewaard. De coöperatie  beoordeelt op basis van door de algemene ledenvergadering vastgestelde “Criteria Screening” dd 31 mei 2018 of de betreffende potentiële chaleteigenaar/ bewoner / gebruiker toegelaten wordt tot het park. Deze criteria met bijbehorend intakeformulier zijn via de website www.landgoeddewildhorst.nl in te zien.

 

2.2 Voor de bewoning van de chalets wordt de Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten ( ofwel de norm voor het reguliere SNF-register) gehanteerd. Deze ligt voor eenieder ter inzage op de receptie. In principe wordt het gestelde in deze norm als richtlijn toegepast behoudens het gestelde in onderstaande paragraaf 2.3 en de aanvulling in 2.4 die als harde eis gelden.

 

2.3 Bewoners hebben minimaal 10 m2 gebruiksoppervlak ( GBO) per persoon.

 

2.4 Het maximaal aantal bewoners per chalet is 4. Voor gezinnen kan hiervan afgeweken worden. Dit vraagt een expliciet besluit van het dagelijks bestuur.

 

2.5 Het overmatig gebruik van alcoholische drank en genotmiddelen is verboden.

 

2.6 Het gebruik en/of bezit van, evenals de handel in drugs en aanverwante middelen is verboden.

 

2.7 De pachter en/of chaleteigenaar is verantwoordelijk en draagt zorg voor alle op zijn/haar kavel aanwezige gasten. De pachter of chaleteigenaar is hoofdelijk aansprakelijk en ontvangt derhalve ook eventuele boetes.

 

2.8 De pachter en/of chaleteigenaar is verantwoordelijk voor het binnen laten van leveranciers en of derden die goederen of diensten verrichten ten behoeve van hem/ haar.

 

2.9 Conform voorschrift en beleid van de gemeente Bernheze is het niet toegestaan het recreatieverblijf te gebruiken voor permanente bewoning of te laten dienen tot hoofdverblijf.

 

2.10 Het dagelijks bestuur van De Wildhorst behoudt zich te allen tijde het recht voor om gasten of bezoekers de toegang tot het park te weigeren. Indien door hem/haar gewenst zullen bij weigering de gronden aan alleen de potentiële gast of bezoeker kenbaar gemaakt worden.

 1. Verblijfsrecreanten

3.1 Door inschrijving bij de receptie of door ondertekening van de pachtovereenkomst c.q. inschrijfformulier geeft men te kennen akkoord te gaan met de gedragsregels, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde reglementen en met de geldende financiële verplichtingen.

 

3.2 Verhuur van het recreatieverblijf dan wel gratis in gebruik geven aan derden is slechts toegelaten na toestemming van het dagelijks bestuur waarbij het gestelde in artikel 2.1. bij de afweging worden gehanteerd.

 1. Het ontvangen van bezoek en logés.

4.1 De ontvanger van het bezoek of logés is en blijft verantwoordelijk en draagt er zorg voor, dat de bezoekers de gedragsregels, zoals vastgelegd in de reglementen, naleven.

 

4.2 Het dagelijks bestuur heeft de bevoegdheid bezoekers die de gedragsregels, zoals vastgelegd in de reglementen, overtreden van het park verwijderen.

 

4.3 Bezoekers moeten hun auto buiten het terrein parkeren.

 

4.4 Het dagelijks bestuur houdt zich te allen tijde het recht voor om gasten en/of bezoekers de toegang tot het park te ontzeggen indien zij zich niet houden aan de gedragsregels van het park of zij zich te buiten gaan aan gedrag waaraan anderen zich kunnen storen.

 1. De standplaats

5.1 Indeling, plaats afbakening en de situering van het recreatieverblijf worden bepaald in afstemming met het dagelijks bestuur.

 

5.2 Het dagelijks bestuur is te allen tijde gerechtigd om het kavel en het aldaar aanwezige opstal te inspecteren. De gebruiker dient aan een dergelijke inspectie zijn medewerking te verlenen.

 

5.3 Het kavel evenals het geplaatste recreatieverblijf dient er verzorgd uit te zien en te voldoen aan de daaraan van overheidswege te stellen eisen. De pachter en/of chaleteigenaar draagt daarvoor de volledige verantwoordelijkheid en is gehouden om aanwijzingen van het dagelijks bestuur op te volgen. Het dagelijks bestuur behoudt zich het recht voor verwaarloosde kavels op kosten van de pachter of chaleteigenaar te laten onderhouden. Het dagelijks bestuur is in dat verband gerechtigd die voorzieningen te treffen die haar noodzakelijk voorkomen teneinde te bewerkstelligen dat het recreatieverblijf voldoet aan de daaraan te stellen eisen. De kosten van de getroffen maatregelen zijn voor rekening van de rechthebbende van het recreatieverblijf en worden op hem verhaald.

 

5.4 Huishoudelijk afval dient in gesloten zakken in de daarvoor bestemde semi-con(s) containers te worden gedeponeerd. Voor het afvoeren van chemisch afval, grof vuil, bouw- en sloopafval dient zelf zorg gedragen te worden. Tip: grof afval kan onder meer worden ingeleverd  bij de firma Van Boxtel voor eigen rekening.

 

5.5 Onderhoud van bomen en struiken en het snoeien van uitstekende takken wordt door de pachter of eigenaar zelf verzorgd. Voor het kappen van bomen dient van te voren een vergunning te worden verkregen bij de gemeente Bernheze en schriftelijk toestemming van het bestuur.

 

5.6 Tuinafval  dient op de daartoe door het dagelijks bestuur aangewezen plaatsen gestort te  worden.

 

5.7 Elke vorm van illegaal storten van welk afval dan ook is verboden. Indien een gebruiker van het park een overtreding van deze bepaling begaat en  afval niet conform dit reglement in de daartoe geplaatste containers deponeert, is de overtreder aan het dagelijks bestuur een boete verschuldigd van € 100,= per overtreding.

 

5.8 Bij vertrek (inclusief chalet en andere opstallen) dient men het kavel egaal en leeg op te leveren.  Kabels en pijpen worden op kosten van de contractant door een door het dagelijks bestuur aangewezen installateur verwijderd dan wel afgesloten, zulks op kosten van de gebruiker/ eigenaar/ erfpachter. Er zal een voorschot worden gevraagd van € 1.000,--, waarvan na aftrek van eenmalige kosten voor verwijdering, herstel of afsluiting van de infrastructuur voor de coöperatie en nog openstaande facturen het resterende bedrag wordt teruggegeven, nadat de Coöperatie heeft geconstateerd dat het kavel conform afspraken is achtergelaten.

 

5.9 Aan het einde van de contractduur dienen de sleutel of andere toegangskaarten voor het gebruik van de slagboom ingeleverd te worden, waarna men op vertoon van de borgsom bon de betaalde som terugontvangt.

 

5.10 Het is verboden om de goten en andere hemelwater afwateringen van het recreatieverblijf aan te sluiten op het algemene rioolsysteem van het park.

 1. Recreatieverblijf

6.1 Het dagelijks bestuur behoudt zich het recht voor recreatieverblijven van inferieure kwaliteit of onvoldoende uitstraling de toegang tot het park te weigeren c.q. van het park te verwijderen. Teneinde zo objectief mogelijk te bepalen of een chalet aan de daaraan te stellen eisen voldoet, geldt dat een chalet wordt geacht van inferieure kwaliteit te zijn indien de waarde ervan lager is dan € 5.000,--. Indien aan deze criteria is voldaan wordt het chalet geacht niet te voldoen aan de daaraan te stellen eisen. De eigenaar van het chalet mag hiervan tegenbewijs leveren. Het is vervolgens uitsluitend aan het dagelijks bestuur om te bepalen of het chalet voldoet, dan wel dat het verwijderd dient te worden.

 

6.2 Op een kavel mag één chalet en één schuurtje staan. Alle eisen zoals maximale oppervlaktes, afstanden ten opzichte van perceelgrenzen en andere gebouwen etc. dienen te voldoen aan het gestelde in het vigerend bestemmingsplan. Informatie hierover ligt op de receptie ter inzage. De medewerker receptie treedt op als contactpersoon naar de gemeente. Erfafscheidingen mogen alleen bestaan uit groenvoorziening tot een hoogte van 180 cm. Aan de wegkant is dit maximaal 80 cm. houten schuttingen, ijzeren hekwerken zijn niet toegestaan. Hiervan mag niet worden afgeweken, tenzij het dagelijks bestuur een schriftelijke verklaring van geen bezwaar afgeeft resp. heeft afgegeven, al dan niet tot een bepaalde periode beperkt. Andere bouwwerken waaronder hekwerken zijn niet toegestaan.

 

6.3 Droogmolens, waslijnen en partytenten mogen niet permanent buiten staan of hangen en  dienen na gebruik verwijderd te worden. De tuin is bedoeld voor het plaatsen van uitsluitend tuininrichting en tuinmeubilair; het buiten plaatsen van meubels en/of ander interieur is niet toegestaan. De partytenten mogen alleen in de periode 1 april tot 1 oktober geplaatst worden.

 

6.4 Het gebruik van open vuur is in het gehele park verboden, het barbecueën met houtskool is toegestaan mits gebruik wordt gemaakt van een goedgekeurde en veilige barbecue. Een emmer bluswater dient binnen handbereik te zijn.

 

6.5 Ieder kavel dient buiten het chalet binnen handbereik voorzien te zijn van een schuimbrandblusser van 6 kilo. Deze brandblusser dienen tweejaarlijks gekeurd te worden. Regelmatig - conform voorschriften Brandweer - stelt de coöperatie u in de gelegenheid de blussers ter keuring in te leveren. De inspectiekosten worden betaald uit uw jaarlijkse parkbijdrage; eventuele vervanging is voor rekening van de chaleteigenaar/bewoner.

 

7. Energievoorziening en infrastructuur

 

7.1 Op het park zijn Schotelantennes  slechts  toegestaan als ze niet storend zijn voor  mederecreanten en  niet in het zicht staan vanaf de wegen.

 

7.2 Het hele park is voorzien van een gasnetwerk  waar ieder kavel op aangesloten dient te zijn resp. dient te worden. Elk kavel heeft een eigen gasmeter. De minimale capaciteit die wordt gegarandeerd is 15 KW. Volgens landelijk voorschrift zijn olietanks en gasflessen niet toegestaan. Het gebruik en de opslag van stookolie is verboden.

 

7.3 Elk kavel is voorzien van een aansluiting op het elektriciteitsnet en heeft een eigen kilowattuurmeter, die minimaal is afgezekerd voor een belasting van 16 ampère.

 

7.4 Ieder kavel is voorzien van een aansluiting op de waterleiding en heeft een eigen verbruiksmeter.


7.5 Aan de  faciliteitgenieter zal voor de in 7.2, 7.3 en 7.4 genoemde voorzieningen eens per maand door de faciliteitverschaffer of door een door de faciliteitverschaffer aangewezen derde, een rekening worden gestuurd op basis van de meterstanden.

 

7.6 Indien de gebruiker/ chaleteigenaar/ erfpachter storingen bij waterleiding, gas- en/of  elektraleidingen veroorzaakt, dienen deze onverwijld te worden gemeld bij het dagelijks bestuur, dat zal trachten de storingen te verhelpen dan   wel  verwijzen  naar een erkende installateur. Om verstopping en beschadigingen te voorkomen, verzoeken wij u om geen kledingstukken, bandages e.d. via de riolering / toilet af te voeren. Kosten die worden gemaakt door het dagelijks bestuur ter oplossing van de storingen zullen op de veroorzaker worden verhaald. Indien de toegang (en) op de infrastructuur waaronder zekeringenkasten onrechtmatig wordt gebruikt en/of opengebroken, wordt een boete van minimaal € 500 opgelegd per overtreding.

 

7.7 De Coöperatie is verantwoordelijk voor de gehele watervoorziening tot en met de watermeter. De eigenaar en/of gebruiker van het aangesloten chalet is verantwoordelijk voor de gehele watervoorziening achter de watermeter. Jaarlijks zal conform wet- en regelgeving controle worden gedaan op o.m. het goed functioneren van keerkleppen, die zich voornamelijk bevinden bij of geïntegreerd zijn in watermeters. De gebruiker van de waterinfrastructuur is zelf verantwoordelijk voor een juist gebruik van waterleidingen.

 

7.7 Wij adviseren u bij het betrekken na één of twee weken leegstaan van uw chalet, elke warmwaterkraan 2 á 3   minuten zo heet mogelijk te laten lopen. Dit geldt eveneens voor douche en/of bad. Het beste legt u de handdouche op de heetste stand afgesteld op de afvoer. Daarna herhaalt u dit met de koudwaterkranen. In stilstaand water van ca. 25-45 graden Celsius kan zich nl. de legionella bacterie ontwikkelen, die u op deze manier doeltreffend kunt bestrijden. Daarnaast dient u bij lange afwezigheid in de winter het water af te sluiten en af te tappen of zorgdragen dat bevriezen niet mogelijk is. (Gevolg) Schade als gevolg van bevriezen is voor rekening van de eigenaar van het chalet

 1. Voertuigen

8.1 Per standplaats wordt na betaling van servicekosten en/of borgsom en/of eventuele andere openstaande vorderingen de  toegang verstrekt voor één personenauto voor parkeren op uw kavel resp. daartoe aangewezen parkeerplaats. Per standplaats kan bij de coöperatie ontheffing worden aangevraagd voor andere motorvoertuigen. Bij oneigenlijk gebruik van het voertuig dan wel de toegang kan het gebruik van de slagboom (tijdelijk) worden geblokkeerd of ingenomen. In voorkomend geval is een direct opeisbare boete ad € 250,- aan de coöperatie  verschuldigd.  

 

8.2 Iedere chaleteigenaar/ pachter kan  een verzoek indienen bij de receptie om maximaal één extra toegang voor één motorvoertuig zoals beschreven in artikel 8.1. Deze kan worden verkregen na betaling van een bedrag van € 300,- per jaar. Ter verkrijging van een nachttoegang is een doktersverklaring nodig.

 

8.3 Op het gehele park gelden de verkeersregels conform de woonerfsituatie en dient stapvoets gereden te worden. Bij de eerste overtreding wordt een waarschuwing gegeven Bij een tweede wordt het gebruik van de slagboom voor een periode van minimaal één week gesloten. Bij de derde overtreding of bij een ernstige overtreding naar oordeel van de coöperatie  kan het dagelijks bestuur besluiten het gebruik van de slagboom definitief in te trekken zonder dat de contractant aanspraak kan maken op een schadevergoeding. De borgsom wordt niet gerestitueerd.

 

8.4 Het rijden op de wegen van het park geschiedt geheel op eigen risico. Voetgangers hebben op het park te allen tijde voorrang op alle andere verkeersdeelnemers. Op het terrein is het Wegenverkeersreglement van toepassing. Met het oog op eventuele calamiteiten dienen alle paden en wegen altijd (auto)vrij gehouden te worden voor o.m. ambulance, brandweer, politie enzovoorts.

 

8.5 Alle voertuigen dienen geparkeerd te worden op de daarvoor bestemde parkeerterreinen of op de daartoe aangewezen plaats bij het recreatieverblijf. In geval van overtreding zal een geldboete worden opgelegd. Vervoermiddelen die de doorgang belemmeren voor een nooddienst zullen worden verwijderd, zonder dat de contractant daarover kan reclameren. Eventuele schade die hierbij ontstaat is voor rekening en risico van de eigenaar van het betreffende voertuig.

 

8.6 Geparkeerde auto´s mogen nooit de doorgang van derden belemmeren.

 

8.7 Alleen voor de aan en afvoer van toegestane recreatiemiddelen en/of volumineuze goederen mag één auto of bestelwagen gedurende een werkdag  bij het recreatieverblijf aanwezig zijn.

 

8.8 Tussen 24.00 uur en 07.00 uur is het gebruik van motorvoertuigen in het park verboden. Bij aankomst na 24.00 uur of vertrek vóór 07.00 uur dient het vervoermiddel buiten het park te worden geparkeerd. Houders van nachttoegang zijn van deze verplichting uitgezonderd.

 

8.9 Het stationair laten draaien van de motoren van onder meer bromfietsen, scooters, motoren, en motorvoertuigen  is op het gehele park verboden.

 

8.10 In het gehele park geldt een verbod op het plegen van onderhoud alsmede op het wassen met gebruik van chemicaliën van auto’s, motoren, scooters en bromfietsen.

 

8.11 Motorvoertuigen, auto's, motoren, scooters, quads en/of bromfietsen mogen slechts worden gebruikt om via de kortste weg personen en goederen van de slagboom naar het recreatieverblijf en terug te vervoeren. Men dient zich aan de Algemene wegenwetsregels te houden zoals: minimale leeftijd, helm en vereiste (wettelijke en/of verzekering-)papieren.

 

8.12 Het is uitdrukkelijk verboden zonder schriftelijke toestemming van het dagelijks bestuur kampeertenten voor meer dan twee aansluitende nachten neer te zetten en erin te slapen. Ook mogen er zonder toestemming geen aanhangwagens, boten, campers, caravans en bedrijfswagens op het park geparkeerd staan.

 

8.13 Een ieder, die zich niet houdt aan één van bovengenoemde regels, riskeert een boete of een wielklem. Ingeval van een wielklem, zal deze slechts worden verwijderd na het betalen van de verschuldigde boete van € 250,-- aan de coöperatie.

 1. Orde en rust.

9.1 Het gebruik van televisies, radio´s en andere geluid producerende apparaten/activiteiten is slechts toegestaan indien het voortgebrachte geluid niet hinderlijk is voor de mederecreanten. Hier wordt grote waarde aan gehecht.

 

9.2 Tussen 23.00 uur en 08.00 uur dient er absolute rust te heersen in het park. 9.3  Het is gasten niet toegestaan openbare feesten of andere groepsactiviteiten te organiseren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het dagelijks bestuur.

 1. Huisdieren

10.1 Het houden van één hond van normale afmeting, twee kleine honden of twee katten is toegestaan.

 

10.2 Het houden van meer honden of katten is in principe niet toegestaan. Het bestuur kan in voorkomende gevallen op basis van een schriftelijk verzoek van een eigenaar hiervan voorafgaand van afwijken. Zij bepaalt of en zo ja welk huisdier wordt toegelaten en kan zonder opgave van reden weigeren. Indien de eigenaar toestemming van het bestuur krijgt voor het houden van een extra huisdier, zal dit worden vermeld in het dossier van de standplaats. De aanvrager zal desgewenst een afschrift van deze toestemming ontvangen.

 

10.3 Niemand mag op welke wijze dan ook hinder van dieren ondervinden. Bij herhaaldelijke klachten en na schriftelijke aanzegging door het dagelijks bestuur zal de toestemming schriftelijk worden ingetrokken en dient het huisdier van het park te worden verwijderd.

 

10.4 De eigenaar van het huisdier draagt er zorg voor dat het toegestane huisdier op de eigen kavel blijft. Daarbuiten moet het huisdier altijd aangelijnd zijn.

 

10.5 Het uitlaten van huisdieren is alleen toegestaan door personen die een fysiek overwicht hebben op het dier en dient te allen tijde te geschieden buiten het park.

 

10.6 Uitwerpselen van een huisdier, welke onvoorzien worden gedeponeerd moeten onmiddellijk door de eigenaar van het betrokken huisdier worden opgeruimd. Bij het niet nakomen van de regels kan het dagelijks bestuur een boete opleggen van € 50,- per overtreding.

 

10.7 Indien de eigenaar van een toegestaan huisdier dit dier op of in zijn recreatieverblijf alleen laat, draagt hij er zorg voor, dat tijdens zijn afwezigheid het huisdier op geen enkele wijze hinder kan veroorzaken voor de mederecreanten.

 

10.8 Het dagelijks bestuur is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de door de toegestane huisdieren aangebrachte schade, op welke wijze dan ook.

 

10.9 Het dagelijks bestuur behoudt zich het recht voor loslopende huisdieren onmiddellijk en op kosten van de eigenaar ervan van het park te verwijderen, zonder deze eigenaar hiervan vooraf in kennis te stellen.

 

10.10 Bij het niet naleven van deze voorschriften kan de parkleiding besluiten een verder verblijf van het huisdier niet toe te staan. Het dier dient dan onmiddellijk verwijderd te worden van het park.

 

10.11 Alle katten dienen te worden voorzien van een chip. Dit als registratie en als mogelijkheid om wilde katten te kunnen vangen. Indien bij een dergelijke actie een kat wordt gevangen zonder chip zal deze naar het asiel worden gebracht. De kosten voor weer terughalen zijn voor de eigenaar. Tevens krijgt zij ook een boete van € 50.

 1. Bedrijfsmatige activiteiten

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het dagelijks bestuur is het verboden op het park enige vorm van handel en/of bedrijf en/of beroep uit te oefenen. De gemeente Bernheze verbiedt bedrijfsmatige inschrijving in de Kamer van Koophandel op Meerstraat 30 te Heeswijk-Dinther.

 1. Betalingsverplichtingen, betaalperiode

12.1 De prijzen van de servicekosten, waaronder onder meer wordt verstaan het algemeen onderhoud van het park (zoals groenvoorziening, huisvuil, slagboominstallatie), het openhouden van de receptie voor de dagelijkse vragen en hulp waar  nodig, worden eenmaal per jaar door de beheerscoöperatie vastgesteld en bekend gemaakt. Voor lege kavels wordt een apart gereduceerd tarief vastgesteld Wijzigingen in de vastgestelde prijzen voor servicekosten kunnen te allen tijde worden doorberekend, zelfs nadat de prijs al bekend is gemaakt.

 

12.2 Elke pachter en/of chaleteigenaar en/of gebruiker en/of huurder van een kavel/ recreatieverblijf is toeristenbelasting, verschuldigd. De betreffende heffingen worden door de coöperatie  gefactureerd via de servicekostennota.  Prijswijzigingen en (nieuwe) heffingen ten gevolge van (gewijzigde) regelgeving van overheidswege kunnen te allen tijde worden doorberekend, zelfs nadat de prijs bekend is gemaakt. De chaleteigenaar en/of pachter is te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor alle openstaande vorderingen uit welke hoofde dan ook, betrekking hebbende op zijn/haar kavel(s).

 

12.3 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. De coöperatie is gerechtigd om periodiek te factureren.

 

12.4 Indien de bewoner/gebruiker in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de bewoner/gebruiker van rechtswege in verzuim. De bewoner/gebruiker is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de bewoner/gebruiker in verzuim is tot het    moment   van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 

12.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 

12.6 Bij onvoldoende nakoming van betaling verplichtingen van welke aard dan ook kan  het betreffende kavel van de voorziening van gas, water en elektriciteit worden afgesloten. Tevens kan het gebruik van de slagboom worden ontzegd.

 1. Verkoop en/of verhuur van het recreatieverblijf

13.1 Indien de erfpachter/ chaleteigenaar zijn opstal wil verkopen met goedkeuring voor behoud van het gebruiksrecht op het kavel is een schriftelijk toestemming van het dagelijks bestuur noodzakelijk. Om goedkeuring te verkrijgen dient iedere verkoop gemeld te worden aan de receptie.

 

13.2 Het dagelijks bestuur behoudt zich te allen tijde het recht voor om achteraf zijn goedkeuring te onthouden aan de verkoop met behoud van het kavel indien de vervangende erfpachter / chaleteigenaar niet voldoet aan de eisen die het dagelijks bestuur aan zijn gasten stelt zoals vermeld is de “Criteria screening” dd 31 mei 2018.

 

13.3 Bij overschrijving van een overeenkomst worden kosten ten bedrage van € 275,- (inclusief BTW) in rekening gebracht. Bij verhuur met toestemming van het dagelijks bestuur worden administratieve kosten van € 50,- berekend, alsmede een borg van € 50,- per kavel voor de persoonsgebonden toegangspassen.

 1. Klachten

Klachten kunnen mondeling en/of schriftelijk of via de website worden gemeld bij de receptie van het park. Klachten die niet naar tevredenheid worden afgehandeld kunnen schriftelijk of via de website gemeld worden bij het dagelijks bestuur.

 1. Slotbepalingen

15.1 Het dagelijks bestuur kan aan daartoe bevoegde personen opdracht verlenen de naleving van de van toepassing zijnde reglementen te controleren.

 

15.2 Het dagelijks bestuur en/of de daartoe door het bestuur aangewezen (rechts)persoon is bevoegd diegene die deze regels niet naleeft of op andere wijze de goede sfeer en rust verstoort of verstoord heeft, van het park te verwijderen, respectievelijk de toegang tot het park te ontzeggen, zonder restitutie of vermindering van het betaalde of te betalen pachtgelden en borgsom(men) en/of servicekosten. Zijn de overtredingen naar het oordeel van het dagelijks bestuur ernstig, dan is het dagelijks bestuur bevoegd tot onmiddellijke verwijdering van de betreffende persoon van het park zonder waarschuwing vooraf en kan er aangifte bij de politie worden gedaan.

 

15.3 Het dagelijks bestuur stelt een ieder die op enigerlei wijze schade toebrengt aan eigendommen van het park, te allen tijde aansprakelijk voor de kosten die voortvloeien uit reparatie en of vervanging en van de ontstane bedrijfsschade.

 

15.4 Het dagelijks bestuur is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade aan eigendommen van haar contractanten of van derden op het park tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming, die is toe te rekenen aan de het dagelijks bestuur.

 

15.5 De recreant is tegenover het dagelijks bestuur aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door toedoen van hem/haar zelf, eventuele gezinsleden, logés of door hem/haar toegelaten bezoekers voor zover het gaat om schade, die aan de recreant, zijn gezinsleden, zijn logés, bezoekers of gebruikers kan worden toegerekend.

 

15.6 In zaken/situaties, waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist uitsluitend het dagelijks bestuur.

 1. Boete

16.1 Behoudens ingeval in de betreffende bepaling een afwijkende boete dan wel maatregel is genoemd, geldt dat ingeval van overtreding van enige bepaling zoals opgenomen in dit reglement, of ter beoordeling van het dagelijks bestuur, door de overtreder een direct opeisbare boete verschuldigd is van minimaal € 25 en maximaal € 1.000,- per overtreding en van minimaal € 25 en maximaal € 100,- voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt. Een overtredingenlijst met de daarbij behorende boetes zijn bij de receptie verkrijgbaar.

 

Alle voorgaande uitgaven van het Algemene Reglement en aanvullende Voorwaarden van het park, met een vroegere datum dan deze, komen te vervallen.