Heeswijk-Dinther, 31 mei 2018

 

Beheerscoöperatie De Wildhorst U.A.

Meerstraat 30

5473 VX Heeswijk-Dinther

 

Criteria Screening potentiële erfpachters, chalet eigenaren en huurders

 

Grondslag:

 

Vigerend Parkreglement d.d. mei 2018

 

Specifiek:

 • 2.1 Elke potentiële eigenaar /bewoner /gebruiker van het park, dient zich voortijdig te melden bij de receptie en zich door middel van een daartoe geëigend legitimatiebewijs te legitimeren, welk identificatiebewijs middels een kopie t.b.v. administratievoering door de coöperatie wordt bewaard. De coöperatie beoordeelt op basis van door de algemene ledenvergadering vastgestelde “Criteria Screening” dd 31 mei 2018 of de betreffende potentiële chaleteigenaar/ bewoner / gebruiker toegelaten wordt tot het park. Deze criteria met bijbehorend intakeformulier zijn via de website www.landgoeddewildhorst.nl in te zien.
 • 2.10 Het dagelijks bestuur van De Wildhorst behoudt zich te allen tijde het recht voor om gasten of bezoekers de toegang tot het park te weigeren. Indien door hem/haar gewenst zullen bij weigering de gronden aan alleen de potentiële gast of bezoeker kenbaar gemaakt worden.
 • 3.2 Verhuur van het recreatieverblijf dan wel gratis in gebruik geven aan derden is slechts toegelaten na toestemming van het dagelijks bestuur waarbij het gestelde in artikel 2.1. bij de afweging worden gehanteerd.
 • 13.1 Indien de erfpachter/ chaleteigenaar zijn opstal wil verkopen met goedkeuring voor behoud van het gebruiksrecht op het kavel is een schriftelijk toestemming van het dagelijks bestuur noodzakelijk. Om goedkeuring te verkrijgen dient iedere verkoop gemeld te worden aan de receptie.
 • 13.2 Het dagelijks bestuur behoudt zich te allen tijde het recht voor om achteraf zijn goedkeuring te onthouden aan de verkoop met behoud van het kavel indien de vervangende erfpachter / chaleteigenaar niet voldoet aan de eisen die het dagelijks bestuur aan zijn gasten stelt zoals vermeld is de “Criteria screening” dd 31 mei 2018.

Criteria:

 • Geen woonoverlast veroorzaakt.
 • Geen huurschulden.
 • Geen betrokkenheid bij misdrijven Opiumwet zoals drugshandel en of hennepteelt.
 • Geen betrokkenheid bij woonfraude ( Onrechtmatige bewoning, onrechtmatige doorverhuur, onrechtmatig gebruik en bewoning door illegalen zijn uiteenlopende fenomenen die vallen onder het verzamelbegrip woonfraude ).

 

Procedure screening

 • Verzoek door verkoper erfpachter / chaleteigenaar bij voornemen tot verkoop.
 • Verzoek door eigenaar Chalet ( via mail of telefonisch – dit meteen registeren- ) bij voornemen tot verhuur (N.B. Bij uitzendbureaus nemen zij de volledige verantwoordelijkheid voor screenen als huurder in combinatie met screenen als werknemer. Dit wordt in aparte overeenkomsten vastgelegd).
 • Afspraak potentiële koper of huurder op receptie.
 • Toelichten hoe de screening procedure is.
 • Geldig identiteitsbewijs laten tonen.
 • Invullen kopers- of huurdersverklaring ( zie bijlagen).
 • Intake gesprek te houden door medewerker receptie. Bij kopers ook samen met een bestuurslid Onderwerpen die in ieder geval aan de orde komen zijn:
  • Het vigerende parkreglement.
  • Nader ingaan op / toelichting vragen op het gestelde in de kopers- of huurdersverklaring.
 • Intake gesprek schriftelijk vastleggen.
 • Zo nodig aanvullende informatie inwinnen zoals:
  • Bij bedrijven gegevens Kamer van Koophandel.
  • Bij kopers verklaring van goed gedrag.
  • Bij huurders informeren bij werkgever.
 • Op basis van het ingevulde formulier, het intakegesprek en evt aanvullende informatie afwegen en besluit nemen door de medewerker receptie.
 • Bij weigeren afstemmen met minimaal twee bestuursleden.
 • In dossier vastleggen en aan aanvrager besluit kenbaar maken.
 • Indien door hem/haar gewenst bij weigering de gronden aan alleen de potentiële koper of huurder kenbaar maken.